Rechtszaak nummer 2 vs NZa

Aan:          Nederlandse Zorgautoriteit te Utrecht

                  Unit Bezwaar, beroep en boetes

Heerhugowaard, dinsdag 10 januari 2012

 Betreft : tariefbeschikking Huisartsenzorg 2012

Uw kenmerk : TB/CU-7023-01

 Geachte heer / mevrouw,

Heimelijk had ondergetekende deze tekstuele productie die ondergetekende nu meende te moeten schrijven en al het schrijven dat in deze tekst verwacht wordt, willen kunnen binnensluipen. Liever dan de woorden te schrijven was ondergetekende door deze omwikkeld geweest en tot ver voorbij elk mogelijk begin gedragen. Ondergetekende had graag bemerkt dat hij, op het moment dat hij schreef, reeds lang door een naamloos schrift was voorafgegaan: ondergetekende had dan slechts hoeven inhaken, de zin vervolgen, zich zonder dat men er erg in had in zijn voegen nestelen, alsof dit schrift,  terwijl het heel even stokte(net als een stem), ondergetekende een teken had gegeven. Een begin was er dan niet geweest en het schrijven was niet van ondergetekende uitgegaan. Ondergetekende zou in plaats daarvan veeleer overgeleverd zijn geweest aan het toevallige verloop ervan, een klein hiaat daarin, een mogelijk verdwijningspunt.

De realiteit is echter anders: bij deze maakt ondergetekende bezwaar tegen voornoemde tariefsbeschikking huisartsenzorg 2012.

De Nederlandse Zorgautoriteit (verder NZa) heeft op grond van artikel 52 lid 5 jo. artikel 57 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) de bevoegdheid tot het vaststellen van een minimum of maximumtarief voor prestaties in de gezondheidszorg. Op grond van art. 7 lid 2 Wmg kan de Minister van VWS, VVD minister Edith Schippers, een algemene aanwijzing geven met betrekking tot een tarief als bedoeld in art. 57 lid 4 Wmg. De NZa dient echter om te komen tot zijn tariefsbeschikking de omstandigheden en gegevens in overweging te nemen. Zij is daarbij gebonden aan de beginselen van behoorlijk bestuur, het zorgvuldigheidsbeginsel en het motiveringsbeginsel, resp art. 3:2 Awb, art. 3:46 Awb. Uiteraard dient het besluit ook te voldoen art. 3:3 Awb en wordt dat met de productie van een simpele tarievenlijst gewaarborgd? Deze vraag stellende is het aan de NZa om ook deze vraag te beantwoorden want het kan niet uit dat besluit blijken.

In haar bestreden tariefsbeschikking van 16 december 2011 verwijst zij naar haar beleidsregel Huisartsenzorg (BR/CU-7045). In haar beleidsregel verwijst zij naar de aanwijzing van de Edith Schippers, Minister van VWS, d.d. 16 december met kenmerk MC-U-3093364 en verlaagt de uitkomsten van de tariefberekening voor de prestaties inschrijftarief en consult basistarief (BR-CU-7045, artikel 6.7).

De NZa geeft niet gemotiveerd kenbaar aan of deze aanwijzing van VVD Minister Edith Schippers deugt of niet, de NZa geeft geen enkele blijk van onafhankelijke controle op de juistheid van deze aanwijzing van de Minister en de NZa geeft verder geen enkele motivering waarom zij kiest voor de inschrijftarieven en consulttarieven. En nog minder blijkt uit de tariefbeschikking dat deze is gelegd langs de lat van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) waarvoor de NZa in het leven is geroepen.

Dat laatste is overigens geen verassing want ondergetekende constateerde in zijn – overigens nog niet beantwoordde – brief aan mr.drs. T.W. Langejan d.d. 27 november 2012 het volgende:

“Uw medewerkers, mr T. H. T. W. Zee en mr R.F.D. Lips, beweren dat de legitimiteit van het “Kostenonderzoek Huisartsenzorg 2008-2009” niet ter discussie staat omdat er geen bezwaar is gemaakt tegen de Tariefbeschikking Huisartsenzorg 2010.

Dat is een opmerkelijke bewering want de NZa heeft nimmer, sinds de start van het nieuwe zorgstelsel in 2006, de getalsmatige onderbouwing van de jaarlijkse tariefbeschikkingen m.b.t. de Huisartsenzorg gemotiveerd kenbaar gemaakt, openbaar en transparant gepubliceerd zodat elke zorgverlener er notie van kon nemen.

Over meetbare kwaliteit gesproken: wie transparantie eist van zorgverleners mag dus eerst bij zichzelf beginnen! “

Concluderend heeft de NZa opnieuw niet in redelijkheid kunnen komen tot de bestreden tariefbeschikking en voldoet zij niet aan formele beginselen van behoorlijk bestuur.

Het is ronduit schokkend dat de NZa, die mede moet toezien op de besteding van ongeveer 3 miljard in de huisartsenzorg, zich er met een “Jantje van Leiden” afmaakt. Want wat is de tariefsbeschikking huisartsenzorg 2012 anders dan een simpel prijslijstje?

Gezien het belang van een spoedige definitieve afwikkeling van dit bezwaarschrift kan ondergetekende instemmen in het doorzenden van dit bezwaarschrift aan het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Een zitting ten kantore met Mr R. N. van Donk en andere medewerkers van de Unit Bezwaar, beroep en boetes acht ondergetekende n.l. een volmaakt zinloos ritueel; en ondergetekende kan het weten!

In afwachting van uw reactie, dankend voor de getoonde moeite dit bezwaar in behandeling te nemen en met formeel verschuldigde achting tekenend.

G.K.Mitrasing, huisarts

Hortensialaan 162

1702 KJ Heerhugowaard

CC: VPHuisartsen, LHV, Huisarts Vandaag, De Nationale Ombudsman, overige media en politiek

Comments are closed.