Bestuursadvies LHV is geen Juridisch advies

Misleidt LHV bestuur de achterban?

De LHV wil aan tafel zitten bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om nog invloed uit te kunnen oefenen op de inhoud van het aankomende kostenonderzoek huisartsenzorg. Prima maar in hun persbericht naar buiten staat een misleidende zin: “De LHV gaat huisartsen die aan het onderzoek verplicht moeten meewerken zo goed mogelijk ondersteunen, onder andere door het organiseren van informatiebijeenkomsten.”
LHV onderbouwt/beargumenteert naar de achterban dus helemaal niet helder waarom dat in haar ogen verplicht zou zijn: last van een soort Stockholm syndroom?

Wat hier nog steeds ter discussie staat is de interpretatie van art 61 Wet Marktordening Gezondheidszorg(WMG). Dit artikel bepaalt dat eenieder gehouden is aan de Zorgautoriteit kosteloos gegevens te verstrekken die REDERLIJKERWIJS voor de UITVOERING van de WMG van belang kunnen zijn(eerste lid). Op grond van artikel 6.3 van de WMG dienen op grond van artikel 6.1, eerste lid, van de WMG gevraagde gegevens en inlichtingen volledig en naar waarheid te worden verstrekt.

Schrijver beweert niet dat eerst de rechtmatigheid van het onderzoek dient te worden vastgesteld, alvorens over te gaan tot het verstrekken van informatie maar dat in dit geval kritiek op (de legitimiteit van) het onderzoek tevens kritiek op (de legitimiteit van) het informatieverzoek impliceert en aantasting van de legitimiteit van het onderzoek tevens een aantasting van de legitimiteit van het informatieverzoek betekent.
Kort gezegd: het informatieverzoek dient te voldoen aan de eisen van de wet. Kritiek op het onderzoek kan wel degelijk afbreuk doen aan de wettelijke plicht om informatie aan te leveren, anders dan de LHV dus in haar persbericht beweert. Mij is n.l. bekend dat de juridische afdeling van de LHV een andere visie op de zaak had dan het bestuur.

Is na het kostenonderzoek 2008/2009 ooit gebleken dat het onderzoek voor de uitvoering van de wet van belang is geweest? Nee; zie eerdere stukken.

Comments are closed.